J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Viļums

 

BIZNESA MODELĒŠANAS VALODA

GRAPES-BM 4.0

UN TĀS LIETOŠANA

 

Rīga, 1998

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

Priekšvārds

Pirmā daļa BIZNESA MODELĒŠANAS PAMATI

1. Biznesa modelēšana un tās mērķi

2. Biznesa modelēšanas pamatjēdzieni

3. Pirmais priekšstats par biznesa procesu (BP diagramma)

4. Īsumā par organizatoriskās struktūras attēlošanu

5. Sistēmas biznesa modelis: vispārīgs priekšstats

6. Biznesa procesu strukturēšana. Piemērs

7. Daži vārdi par uzdevumu TD diagrammām

8. Noklusētā strukturēšana

9. Uzdevumu daudzkārtēja izmantošana

10. Biznesa procesa precīza izpratne, transakcijas jēdziens

11. Transakcijas strukturētā modelī

12. GRAPES-BM un datu plūsmu modelēšana

Otrā daļa BIZNESA MODELĒŠANAS DETAĻAS

13. Vēlreiz par biznesa modelēšanas mērķiem

14. Orgstruktūras modelēšana

15. Datu modelēšana

16. Notikumu definēšana

17. Uzdevuma specifikācija (TD diagramma)

18. Uzdevumu tipi un uzdevumu atribūti. Atribūtu tabulas

19. Uzdevumu trigerēšanas nosacījumi

20. Uzdevuma izpildītāji

21. Uzdevuma izpildes laiks (duration)

22. Ko vēl var saturēt TD diagrammas ķermenis

23. Zarošanās nosacījumi

24. Izejas notikumu vērtības

25. Vēl viens piemērs

26. Dažas pamācības, kā “programmēt” valodā GRAPES-BM

26.1 Vispārīgas piezīmes

26.2 Kā modelēt atmiņu

26.3 Kā modelēt kopīgās rindas

26.4 Pārtraukumu modelēšana

26.5 Laika kontrole

26.6 Kā modelēt skaitītājus

26.7 Kādos gadījumos biznesa modelēšanu nevajag lietot

27. Īss pārskats par rīku GRADE-BM

28. Īsi par metodoloģiju

 

Priekšvārds

Biznesa modelēšanas valoda GRAPES-BM ir pusformāla grafiska valoda, domāta sarežģītu biznesa sistēmu (ražošanas procesu, kantoru, informatīvo sistēmu un tml.) modelēšanai un imitācijai.

Tā satur ērtus līdzekļus:

Šāda modelēšana (kopā ar imitāciju) ir izejas punkts jebkuras sistēmas izpratnei un pārbūvei (reengineering).

Valoda GRAPES-BM ir daudzu autoru vairāku gadu darba rezultāts. Pirmā publikācija, kas attiecas uz šo valodu, ir iznākusi 1994. gadā (A. Aue, M. Breu. IEEE Trans. SE, vol.20, 8, 1994). Tālāk seko vairāki preprinti (M. Breu, A. Mraz, H. Richter, European Method and System Center). Šie darbi kalpoja par pamatu pirmās GRAPES-BM realizējamās versijas izstrādei (J. Bārzdiņš, G. Bārzdiņš, A. Kalniņš, visi LU MII). Pēc tam tika izstrādāta pilnīgi jauna valodas versija - GRAPES-BM 3.0. Tās papildinājums un uzlabojums tagad ieguvis nosaukumu GRAPES-BM 4.0. Šo versiju izstrādē, bez J. Bārzdiņa un A. Kalniņa (kuri veica galveno darbu), savā laikā lielu ieguldījumu ir devuši (alfabētiskā secībā) - D. Foerster (SNI), J. Gobiņš (Infologistik), E. Knoener (SNI), C. Rositani (SNI-Italy), J. Tenteris (RITI), Ē. Viļums (RITI), M. Weiss (SNI), U.Ziemelis (Infologistik), kā arī rīka GRADE izstrādes grupu vadītāji - I. Etmane, A. Kālis, K.Podnieks, P. Ručevskis (LU MII), U. Sukovskis, A. Teilāns (RITI), A. Zariņš (LU MII) un citi.

Reizē ar valodu GRAPES-BM 4.0 tika izstrādāta arī rīku kopa GRADE 4.0, kas ir liela izpildītāju kolektīva daudzu gadu darba rezultats.

Rīku kopa GRADE 4.0 apkalpo ne tikai

bet arī

kā arī

Šajā grāmātā sniegtais valodas apraksts ir lasāms neatkarīgi no pārējiem materiāliem, tomēr ļoti ieteicams grāmatas studēšanu apvienot ar rīka GRADE 4.0 apgūšanu. Tas palīdzēs labāk izprast daudzas valodas konstrukcijas, kā arī šīs valodas lietojumus rīka GRADE 4.0 kontekstā. Arī visi grāmatā redzamie zīmējumi ir iegūti izmantojot GRADE 4.0 redaktorus.

Rakstot šo grāmatu, autori saskārās ar ievērojamām grūtībām. Pamatā tās bija saistītas ar to, ka datorzinātņu literatūrā vēl nav izstrādātas metodes, kā izklāstīt pusformālas valodas (pie kurām pieder arī GRAPES-BM) un to lietošanu. Autori īpaši ir pateicību parādā A.Kalniņam un B.Ikauniecei, kuru daudzie padomi un ieteikumi palīdzēja būtiski uzlabot grāmatas saturu.